„MEĐUNARODNI STANDARDI ZA PROCJENU – IVS 2017“

Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore organizuje SEMINAR na temu:

„MEĐUNARODNI STANDARDI ZA PROCJENU – IVS 2017“

PREDAVAČ: Vesna Stefanović, ASA, REV

Kratak opis seminara: Seminar će obraditi uporedni prikaz strukture standarda IVS 2017 i prethodnog izdanja IVS 2013, sa posebnim osvrtom na ključne novine i potpuno nove pojmove koji se pojavljuju u novom izdanju, koji nisu postojali ranije i koji su od suštinskog značaja za rad procjenitelja u praksi i pisanje izvještaja. U nastavku će seminar obraditi opšti okvir IVS 2017, opšte standarde (IVS 101-105) i Standarde sredstava (IVS 200-500). Tokom izlaganja biće ukazivano na bitne elemente pojedinačnih standarda sa osvrtom na primjenu u praksi, uz paralelnu diskusiju sa učesnicima o konkretnim izazovima sa kojima se procjenitelji susreću u praksi.

Biografija predavača: Vesna Stefanović je akreditovani i sertifikovani procjenitelj vrijednosti kapitala i nekretnina na lokalnom i međunarodnom tržištu, sa više od 23 godine iskustva u procjenama za potrebe finansijskog izvještavanja, transakcija, organizaciono-statusnih promjena, poreske svrhe, reprogramiranje dugova i sl. U periodu 2000-2004 uspješno je rukovodila i realizovala više od 50 privatizacija u Srbiji, i zatim od 2005-2013, rukovodila timom za Procjene i Strategije u PricewaterhouseCoopers-u (PwC), gdje je bila odgovorna za tržišta u Srbiji, Crnoj Gori, BiH, Hrvatskoj i Sloveniji. U 2013. je osnovala svoju firmu Vision Consulting, za poslove procjene i finansijskog savjetovanja. Vesna je Magistar ekonomskih nauka, specijalizovana za poslove procjene, akreditovani senior procjenitelj Američkog Udruženja Procenitelja (ASA), akreditovani član Evropske Asocijacije Procjentelja – TEGOVA (REV), član Upravnog odbora Međunarodnog instituta procjenitelja kapitala – iiBV, posjeduje državnu licencu za procjenu nekretnina i akreditovani je procjenitelj i predsjednik Upravnog odbora Nacionalnog Udruženja Procjenitelja Srbije (NUPS).

Kotizacija: za članove 100 eur.

za nečlanove 130 eur.

Učesnicima seminara dodjeljujemo 4 CPD bodova.

25. decembar 2017.

Hotel Aurel – Podgorica

15:00h – 19:00h