Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore, “NUPCG” je osnovano u oktobru 2016 godine u Podgorici, a upisano u registar nevladinih udruženja 11.11.2016 godine kao neprofitno, nestranačko i nevladino strukovno udruženje dobrovoljno učlanjenih procjenitelja u cilju unapređenja struke i zaštite stručnih interesa.

Nakon proglašenja zakona o računovodstvu (Službeni list Crne gore br 052/16 od 09.08.2016 godine) ukazala se potreba da se struka uredi u skladu sa zakonom, kao i u skladu sa kandidaturom Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju. Usaglašavanje standarda vršenja procjena sa internacionalnim standardima je dio procesa integracije.

Članovi NUPCG su obavezni vršiti kontinuiranu edukaciju u skladu sa internacionalnim i nacionalnim standardima.

 

Od skoro je usvojen novi zakon o
računovodstvu, kojim je obuhvaćen (definisan) jedan mali segment oblasti
procjeniteljstva, međutim pomenuti dio još uvijek nije u primjeni, a usvojena
rješenja su, po našem mišljenju neprilagiođena, jer su dosta uopštena, bez bilo
kakvih ograničenja… pa postoji opasnost da pomenuti zakon postane samo legtalizacija
trenutnog stanja. A ono je jako lose.

Najčešće je naša profesija bila shvatana
kao usputni posao (da ne kažemo „hobi“), i način da se dodje do dodatnih
prihoda. Postojalo je (a i dalje egzistira) više nevladinih udruženja –
procjeniteljskoh organizacija, koje su sebi davale za pravo da dijele razne
licence za rad „procjeniteljima“ bez bilo kakvih ograničenja, iako to nije bilo
predviđeno niti jednim zakonskim ili podzakonskim propisom naše zemlje.

Iz prethodno opisanog stanja je proisteklo
to da je jako veliki broj ljudi bavi procjeniteljstvom, povećana je
konkurencija (nelojalna), drastično su smanjene nadoknade za rad procjenitelja,
a smamim tim je kvalitet procjena na jako niskom, nedopustivom nivou..

Mislim da nema potrebe da ističemo i
naglašavamo važnost naše profesija i struke, jer je i laička javnost upućena u
njen uticaj na ekonomiju, privredu, opšti razvoj i ostalo.

Zbog svega, ranije navedenog, grupa od 10
– ak nas entuzijasta je nedavno oformila Nacionalnnu udruženje procjenitelja
Crne Gore (u daljem tekstu – NUPCG).

Napominjem da su svi članovi (osnivači)
međunarodni procjenitelji, sa završenom odgovarajućom školom, internacionalnom
licencom i velikim iskustvom iz ove oblasti i da bi naše udruženje trebalo da
bude prepoznato kao vodeća organizacija u oblasti procjeniteljstva u Crnoj
Gori, koja bi trebalo da bude pokretač i nosilac svih procesa i dešavanja u
procjeniteljskoj profesiji kod nas.

Osnovni ciljevi NUPCG – a jesu unapređenje
procjeniteljske struke i profesije u Crnoj Gori i njeno podizanje na što viši
nivo, kao i promovisanje Evrpskih standarda za procjenu vrijendosti nekretnina
i REV međunarodne oznake, u saradnji sa Tegovom, čiji smo član.

U prvi plan bi istakali kvalitet, jer je
to ono što nam nedostaje u mnogim oblastima, a u ovoj naročito. Radićemo na
edukaciji našeg članstva, i truditi se svim silama da kvalitet i obrazovanje u
našoj profesiji budu prepoznati i cijenjeni. Samim tim uticaćemo na to da se
neutrališe nelojalna konkurencija.

Svrha NUPCG –a , pored unapređenja
profesije, jeste i podrška svojim članovima u smislu obezbjeđivanja mogućnosti
za usavršavanje i napredovanje, kao i briga o poštovanju etičkog kodeksa procjenitelja
i zaštita njihovih interesa korz učešće u izradi i usvajanju zakonskih i podzakonskih
akata iz ove oblasti.

 

Ciljevi udruženja:

 

 • Okupljanje i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, kapitala i nematrijalne imovine, radi unapredjenja struke i zaštite njihovih stručnih interesa
 • promocija principa i primjene prepoznatih Međunarodnih standarda procjene, procjenjivačke struke i profesionalnog položaja ovlašćenih procjenitelja u Crnoj Gori;
 • edukacija i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene vrijednosti materijalne imovine, nematerijalne imovine i kapitala;
 • realizacija projekata promotivnog, edukativnog i naučnog tipa;
 • učešće u razvoju zakonskih, tehničkih propisa i normativa u oblasti procjenjivanja;
 • razmjena iskustava u radu i stručno usavršavanje članova;
 • pravovremeno obezbjeđenje neophodnih naučnih, stručnih i poslovnih informacija radi omogućavanja uključivanja članova/ica u procese odlučivanja kod nadležnih organa;
 • primjena nacionalnih standarda za procjenu vrijednosti i njihova harmonizacija sa prepoznatim Međunarodnim standardima procjene;
 • poštovanje Kodeksa profesionalne etike za procjenitelje koji su članovi NUPCG-a;
 • donošenje programa i obuke kandidata, organizacija ispita, izdavanje sertifikata za sticanje profesionalnih zvanja, kao i donošenje pravila za kontinuirano usavršavanje u skladu sa međunarodnim i nacionalnim zahtjevima, za profesionalnim osposobljavanjem.
 • propisivanje uslova za izdavanje, produžavanje i oduzimanje sertifikata za obavljanje poslova procjene vrijednosti materijalne imovine, kapitala i nematerijalne imovine;
 • promovisanje procjeniteljske profesije i potrebe za njenom institucionalizacijom;
 • razmjena iskustva, ideja, mišljenja i informacija među procjeniteljima;
 • saradnja sa nadležnim institucijama i državnim organizacijama u Crnoj Gori u cilju institucionalizacije procjeniteljske profesije;
 • saradnja sa nedržavnim organizacijama, ostalim institucijama u Crnoj Gori kao i sa međunarodnim profesionalnim organizacijama iz oblasti procjena.