Nacionalno udruženje procjenitelja Crne Gore je neprofitno, nestranačko i nevladino strukovno udruženje dobrovoljno učlanjenih procjenitelja u cilju unapređenja struke i zaštite stručnih interesa.

Statutom se uredjuje:
• naziv i sjedište udruženja, javne oznake (pečat, štambilj, memorandum i dr.);
• ciljevi i zadaci udruženja;
• trajanje nevladinog udruženja;
• članstvo u udruženju, prava, obaveze i odgovornost članova;
• unutrašnja organizacija;
• organi udruženja;
• finansiranje udruženja;
• javnost rada;
• saradnja sa drugim organizacijama i članstvo u savezima;
• prestanak rada udruženja;
• prelazne i završne odredbe.

Kodeks profesionalne etike članova Udruženja nezavisnih procjenjivača Crne Gore – “je skup pravila o dužnostima i pravima članova NUPCG , zasnovanih na posebnoj vrsti i visokom stepenu njihove profesionalne i moralne odgovornosti.
U obavljanju svoje profesije član Udruženja nezavisnih procjenjivača Crne Gore – “NUPCG” se obavezuje da će se pridržavati internacionalno prihvacenih načela profesionalne etike procjenitelja, Odluke o osnivanju i Statuta ovog Udruženja. Članovi će potvrditi svoju riješenost da zadrže najviše standarde i profesionalno ponašanje u obavljanju svoje djelatnosti u oblasti procjene.