Organi NUPCG su Skupština i Upravni odbor.
NUPCG predstavlja i zastupa predsjednik

Predsjednik NUPCG

milan.mirkovic@procjenitelji.org

Sekretar NUPCG

info@procjenitelji.org
Broj telefona NUPCG/NAVM
069/343-692
020/220-413

• Skupština je najviši organ upravljanja NUPCG-a.

Skupštinu čine svi članovi/ce organizacije.
U radu Skupštine učestvuju svi članovi/ce NUPCG-a.
Sjednice Skupštine saziva i vodi Predsjednik udruženja.

• Upravni odbor je organ upravljanja NUPCG-a, koji bira Skupština prostom većinom prisutnih članova.
Upravni odbor obavlja aktivnosti koje mu povjeri Skupština.
Upravni odbor ima 7 članova koji moraju biti akreditovani članovi NUPCG-a.

Članovi Upravnog odbora su:

• Nataša Gačević, predsjednik
• Svetlana Kastratović
• Stevan Nilević
• Irena Samardžić
• Rajka Popović
• Mr Dušan Milošević
• Mihailo Rakočević

NUPCG ima formirane:

Komisiju za profesionalnu kontinuiranu edukaciju

Disciplinsku komisiju

Komisiju za akreditaciju